H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼:̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼

H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼:̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼

đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼/̼7̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼ế̼ ̼(̼Q̼.̼K̼i̼ế̼n̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

Hải Phòng: Nghi án giết người chặt đầu ở khu đô thị tinh thành quốc tế - Ảnh 1.
L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

V̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Q̼.̼K̼i̼ế̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼P̼.̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼r̼ữ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Q̼.̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼B̼,̼ ̼2̼0̼2̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼T̼3̼,̼ ̼P̼.̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼ô̼,̼ ̼Q̼.̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ỵ̼t̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼

̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Nguyễn Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *