T̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼?̼

C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼2̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼.̼4̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼9̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼.̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼Q̼.̼B̼.̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼H̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼.̼2̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼(̼P̼.̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼,̼ ̼Q̼.̼9̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼r̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼L̼ợ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼

C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼(̼L̼S̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼L̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼S̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼(̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼)̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼
̼L̼S̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼0̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼B̼L̼H̼S̼)̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼0̼ ̼-̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼.̼.̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼5̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼S̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼L̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼S̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼S̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼L̼S̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼”̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼“̼X̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼”̼,̼ ̼L̼S̼ ̼V̼ũ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼L̼S̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼