T̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼.̼i̼ế̼p̼ d̼â̼.̼m̼ v̼à̼o̼ t̼ù̼ b̼ị̼ 2̼0̼ b̼ạ̼n̼ t̼ù̼ h̼.̼i̼ế̼p̼ d̼.̼â̼m̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ể̼ đ̼ế̼n̼ r̼.̼á̼c̼h̼ h̼ậ̼u̼ m̼ô̼n̼

21/06/2021 Dark Knight 0

N̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼ê̼n̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼.̼i̼ế̼.̼p̼ d̼.̼â̼.̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ n̼g̼o̼à̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ị̼u̼ á̼n̼ t̼ù̼ t̼h̼í̼c̼h̼ đ̼á̼n̼g̼ h̼ọ̼ c̼ò̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ố̼i̼ m̼ặ̼t̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ ”̼h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼”̼ g̼h̼ê̼ […]