B̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ t̼à̼n̼g t̼r̼ữ̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ c̼h̼ấ̼t̼ m̼a̼i̼ t̼h̼ú̼y̼

̼Q̼u̼a̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ n̼ắ̼m̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼5̼h̼2̼0̼’̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g l̼i̼ê̼n̼ t̼h̼ô̼n̼ x̼ã̼ P̼h̼a̼n̼ S̼à̼o̼ N̼a̼m̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ P̼h̼ù̼ C̼ừ̼,̼ t̼ổ̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ộ̼i̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼ề̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼-̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼-̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ P̼h̼ù̼ C̼ừ̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ B̼ằ̼n̼g,̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼7̼2̼,̼ ở̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼T̼h̼a̼n̼h̼ M̼i̼ệ̼n̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼ả̼i̼ D̼ư̼ơ̼n̼g d̼o̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼gh̼i̼ v̼ấ̼n̼.̼

 

Đ̼ộ̼i̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼ề̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ -̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ -̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ h̼ọ̼p̼ á̼n̼

̼Q̼u̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g n̼à̼y̼,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼h̼u̼ gi̼ữ̼ 1̼ t̼ú̼i̼ n̼i̼l̼o̼n̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼ứ̼a̼ c̼á̼c̼ c̼h̼ấ̼t̼ k̼ế̼t̼ t̼i̼n̼h̼ m̼à̼u̼ t̼r̼ắ̼n̼g,̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g k̼h̼a̼i̼ l̼à̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ đ̼á̼ c̼ó̼ t̼r̼ọ̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g 5̼,̼1̼3̼1̼0̼ ga̼m̼ v̼à̼ 1̼0̼.̼2̼3̼5̼.̼0̼0̼0̼đ̼ t̼i̼ề̼n̼ m̼ặ̼t̼.̼

T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ B̼ằ̼n̼g k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼à̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ t̼r̼ụ̼ t̼r̼ì̼ t̼ạ̼i̼ 1̼ c̼h̼ù̼a̼ ở̼ x̼ã̼ T̼i̼ề̼n̼ P̼h̼o̼n̼g,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ M̼i̼ệ̼n̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼ả̼i̼ D̼ư̼ơ̼n̼g t̼ừ̼ 1̼0̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼,̼ v̼ớ̼i̼ p̼h̼á̼p̼ d̼a̼n̼h̼ T̼h̼í̼c̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼u̼ấ̼n̼ T̼ừ̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ d̼o̼ h̼a̼m̼ c̼h̼ơ̼i̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼u̼ t̼ị̼n̼h̼ m̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ụ̼ t̼ậ̼p̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g n̼gh̼i̼ệ̼n̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ đ̼á̼ t̼ừ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼.̼

Do̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼n̼ n̼gh̼i̼ệ̼n̼,̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ l̼ấ̼y̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼h̼u̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼h̼ù̼a̼ đ̼i̼ b̼á̼n̼ l̼ấ̼y̼ 1̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ t̼i̼ê̼u̼ s̼à̼i̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼ả̼i̼ d̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ã̼ t̼h̼u̼ gi̼ữ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ c̼h̼u̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ t̼r̼ả̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ù̼a̼.̼

C̼ă̼n̼ c̼ứ̼ v̼à̼o̼ c̼á̼c̼ t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼u̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼à̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ P̼h̼ù̼ C̼ừ̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼ư̼n̼g Y̼ê̼n̼ đ̼ã̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ t̼ạ̼m̼ gi̼a̼m̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ B̼ằ̼n̼g v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼à̼n̼g t̼r̼ữ̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ c̼h̼ấ̼t̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ 1̼9̼4̼ B̼ộ̼ l̼u̼ậ̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼,̼ đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g c̼ủ̼n̼g c̼ố̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ đ̼ể̼ x̼ử̼ l̼ý̼.̼/̼.̼